Default Header Image

Despre noi

Departamentul Educație Medicală Continuă reprezintă o subdiviziune structurală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, care asigură educația continuă a medicilor și farmaciștilor în conformitate cu politica în domeniu și în corespundere cu necesitățile practicii contemporane prin forme eficiente de instruire postuniversitară.

DEMC are ca scop coordonarea tuturor activităților de educație medicală și farmaceutică continuă la nivel de universitate, în cooperare cu facultățile și departamentele, catedrele Universității, pentru asigurarea organizării și desfășurării programelor de instruire corespunzătoare cerințelor educaționale moderne și necesităților actuale ale sistemului de sănătate.

ATRIBUȚIILE DE BAZĂ ALE DEPARTAMENTULUI

 • Asigurarea implementării în practică a prevederilor actelor legislative și normative în vigoare ale Republicii Moldova în domeniul educației medicale și farmaceutice continue.
 • Elaborarea și înaintarea spre examinare a propunerilor de modificare a cadrului legislativ-normativ cu privire la educația medicală și farmaceutică continuă.
 • Îmbunătățirea și diversificarea formelor şi metodelor de educație medicală și farmaceutică continuă, inclusiv prin crearea și dezvoltarea sistemului de instruire la distanţă.
 • Elaborarea normelor metodologice, instrucțiunilor și procedurilor de organizare și desfășurare a procesului de educație medicală și farmaceutică continuă.
 • Participarea la evaluarea, actualizarea şi îmbunătățirea programelor de studii în baza principiilor educaţiei adultului, orientării şi adaptării lor la priorităţile sistemului de sănătate.
 • Planificarea, coordonarea, organizarea și monitorizarea desfășurării programelor de educație medicală și farmaceutică continuă.
 • Colaborarea cu facultățile, departamentele și catedrele Universității pentru identificarea priorităților și propunerea programelor noi de educație medicală și farmaceutică continuă, în funcție de cerințele sistemului de sănătate.
 • Stabilirea termenelor de elaborare, revizuire și prezentare a Programelor de Educație Continuă (PEC 8.5.1), propunerilor pentru planul (programul) anual de formare profesională continuă, orarelor și planurilor tematice ale cursurilor de educație medicală și farmaceutică continuă, borderourilor de examinare și altor documente obligatorii pentru buna desfășurare a activităților de educație medicală și farmaceutică continuă.
 • Conlucrarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, instituțiile medico-sanitare și farmaceutice, publice și private, în scopul eficientizării procesului de monitorizare și selectare a medicilor și farmaciștilor care trebuie să beneficieze de programe de educație medicală și farmaceutică continuă.
 • Implementarea unui sistem flexibil de planificare a cursurilor de educaţie medicală și farmaceutică continuă, ajustat la cerinţele practicii contemporane şi solicitările angajaţilor instituţiilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma juridică de organizare.
 • Acordarea asistenței informaționale și metodologice beneficiarilor programelor de educație medicală și farmaceutică continuă asigurarea funcționării unui sistem de soluționare operativă a sesizărilor și solicitărilor cursanților.
 • Examinarea și sistematizarea propunerilor de îmbunătățire a activităților de educație medicală și farmaceutică continuă, parvenite de la administrația publică locală, conducătorii instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice, șefii de subdiviziuni universitare, persoanele fizice.
 • Elaborarea, în baza propunerilor departamentelor și catedrelor și înaintarea spre examinare și aprobare la Senatul Universitar și la MSMPS a Programului anual de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor.
 • Coordonarea activităților de mediatizare a cursurilor de educație medicală şi farmaceutică continuă conform Programului anual de formare profesională continuă.
 • Recepționarea și sistematizarea necesităților de formare profesională continuă a medicilor și farmaciștilor, prezentate de instituțiile medico-sanitare, indiferent de forma de proprietate.
 • Participarea la încheierea contractelor cu instituțiile medico-sanitare publice și private privind prestarea serviciilor de formare profesională continuă.
 • Completarea, verificarea și expedierea, în instituțiile medico-sanitare, a avizelor pentru medicii și farmaciștii, care urmează să se înscrie la cursurile de educație medicală continuă.
 • Organizarea procesului de înscriere la studii a beneficiarilor programelor de educație medicală și farmaceutică continuă și elaborarea proiectelor ordinelor de înmatriculare a cursanților înscriși la studii.
 • Elaborarea proiectelor ordinelor de exmatriculare de la studii a cursanților, în baza demersurilor departamentelor/catedrelor.
 • Completarea și eliberarea certificatelor de perfecționare continuă a medicilor și farmaciștilor, în baza borderourilor de examinare, completate și prezentate de departamentul/ catedra respectivă.
 • Eliberarea altor acte privitor la educația medicală și farmaceutică continuă, în modul stabilit.
 • Ținerea altor lucrări de secretariat, documentare și evidență, necesare asigurării procesului de educație medicală și farmaceutică continuă.
 • Aprobarea orarelor cursurilor de formare profesională continuă și efectuarea controlului respectării orarelor aprobate și a planurilor tematice de către personalul didactic implicat în realizarea programelor de educație medicală și farmaceutică continuă.
 • Efectuarea periodică a controlului prezenței beneficiarilor la cursurile de educație medicală și farmaceutică continuă și evaluarea rezultatelor și impactului instruirilor, prin diferite metode (interviuri, chestionare etc.).
 • Întocmirea și prezentarea administrației universității a analizelor, situațiilor și rapoartelor în domeniul de competență.
 • Elaborarea și prezentarea rapoartelor statistice trimestriale, semestriale și anuale, solicitate de conducerea Universității, Ministerul de resort și alte instituții abilitate.
 • Asigurarea calității și veridicității informațiilor prezentate, în baza cărora se iau decizii cu privire la educația medicală și farmaceutică continuă.
 • Asigurarea plasării oportune și în volum deplin, precum și actualizarea informațiilor conform domeniului de competentă pe portalul informațional www.usmf.md